Παρεχόμενες Υπηρεσίες Κλινικής

Ιατρική Υπηρεσία

Σκοπός της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι η προώθηση και προαγωγή της υγείας. Περιλαμβάνει το σύνολο των γιατρών της κλινικής οι οποίοι συνιστούν τον κορμό της υπηρεσίας και παράλληλα τους φαρμακοποιούς, τους ψυχολόγους και τους εργοθεραπευτές.
περισσότερα...
Στην Ιατρική Υπηρεσία προΐσταται ο Επιστημονικός διευθυντής ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διάγνωση, την παραμονή και τη θεραπεία των περιθαλπομένων ασθενών, καθώς και για τη χορήγηση εξιτηρίων, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες της επιστήμης. Επίσης, την Ιατρική Υπηρεσία απαρτίζουν οι:
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των Νοσηλευτικών Μονάδων που κατανέμουν την εργασία στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, είναι υπεύθυνοι για τη διάγνωση, τη θεραπευτική αγωγή, καθώς και τη διαιτητική αγωγή των ασθενών της Νοσηλευτικής Μονάδας τους,
Ειδικευμένοι Ιατροί οι οποίοι λαμβάνουν το ιστορικό του ασθενούς, συμπληρώνουν τον ιατρικό του φάκελο, παραπέμπουν τον ασθενή προς εξετάσεις, παραλαμβάνουν τις απαντήσεις των εξετάσεων, καθορίζουν τη θεραπευτική αγωγή και το διαιτολόγιο του ασθενούς ανάλογα με την πορεία του, έχουν τακτικές συνεντεύξεις με τους ασθενείς και ενημερώνουν τους ασθενείς και τους οικείους τους για την πορεία της υγείας τους,
Βοηθοί Ιατροί που επικουρούν στο έργο των Ειδικευμένων Ιατρών,
Φαρμακοποιός που έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό και διαχείριση των προμηθειών, τη φύλαξη, την ταξινόμηση, τη διακίνηση και διανομή του φαρμακευτικού και λοιπού υλικού αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ., καθώς και τον επιστημονικό έλεγχο των προς εκτέλεση και εκετελεσμένων ιατρικών συνταγών,
Ψυχολόγος που μελετά τη συμπεριφορά του ασθενούς, τις ψυχικές - διανοητικές λειτουργίες του, ερευνά ή συνιστά θεραπεία για ψυχολογικά προβλήματα, συνεργάζεται με τους ιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και εργοθεραπευτές για την καλύτερη προσέγγιση του κάθε ασθενούς,
Εργοθεραπευτές που υποστηρίζουν την καθημερινή απασχόληση των νοσηλευομένων που επιθυμούν, με δραστριότητες όπως χειροτεχνία, ζωγραφική, κηπουρική, μουσική, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, επιτραπέζια παιχνίδια, ping pong κ.α.

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Σκοπός της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι η παροχή νοσηλείας και εξατομικευμένης φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τα διδάγματα της νοσηλευτικής επιστήμης και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών. Περιλαβάνει όλο το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής
περισσότερα...
Το νοσηλευτικό προσωπικό κατανέμεται ως εξής:
Διευθύνουσα Αδελφή ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής τριετούς φοίτησης και άνω.
Προϊστάμενες Νοσηλευτικών Μονάδων τριετούς ή διετούς φοίτησης.
Βοηθοί και πρακτικοί-ές Νοσοκόμοι.
Το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διεπιστημονικής ομάδας που εργάζεται για την πρόληψη, την ιατρική περίθαλψη και αποκατάσταση της υγείας των ασθενών μας.

Διοικητική Υπηρεσία

Περιλαμβάνει τη Διοικητική Διεύθυνση, τη Γραμματεία και το Γραφείο Κίνησης Ασθενών, το Λογιστήριο και την Κοινωνικη Υπηρεσία
περισσότερα...
Η Διοικητική Διεύθυνση ασκείται απο τον Διοικητικό Διευθυντή ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία, την αντιμετώπιση όλων των υποθέσεων και διεκπεραίωση του συνολικού έργου της κλινικής.
Η Γραμματεία - Γραφείο Κίνησης Ασθενών φροντίζει για τη γραμματειακή υποστήριξη όλων των θεμάτων που αφορούν τους ασθενείς και τη λειτουργία της κλινικής όπως υποδοχή και εξυπηρέτηση ασθενών που εισέρχονται στην κλινική, τήρηση των βιβλίων κίνησης ασθενών, έκδοση εξιτηρίων, τήρηση αρχείου κ.α.
Το Λογιστήριο ασχολείται με τα οικονομικά ζητήματα της κλινικής, δαπάνες - εισπράξεις, καθώς και με θέματα συνεργαζόμενων ασφαλιστικών ταμείων.
Η Κοινωνική Υπηρεσία έχει την ευθύνη και τη φροντίδα για τη συμπαράσταση στους νοσηλευόμενους της κλινικής για κάθε κοινωνικό τους πρόβλημα, τη διερεύνηση των αιτιών που δημιούργησαν το πρόβλημα και την αναζήτηση πιθανών λύσεων, την ενημέρωση των ασθενών και των οικείων τους για ζητήματα κοινωνικής μέριμνας, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, χορήγηση πιστοποιητικών κ.α.

Βοηθητικές και Λοιπές Υπηρεσίες

Περιλαμβάνει την Τεχνική Υπηρεσία, την Κουζίνα, το Τμήμα Ιματισμού, το Συνεργείο Καθαριότητος και το Τηλεφωνικό Κέντρο της κλινικής
περισσότερα...
Η Τεχνική Υπηρεσία φροντίζει για την αρτιότητα των υποδομών, κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου της κλινικής.
Η Κουζίνα φροντίζει για την παρασκευή του φαγητού, σύμφωνα με τις ανάγκες των ασθενών και τα όσα ορίζονται απο το καθημερινό τους διαιτολόγιο.
Το Συνεργείο Καθαριότητας εξασφαλίζει την καθημερινή καθαριότητα όλων των χώρων της κλινικής και την τήρηση των όρων υγιεινής.
Το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρετεί τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του προσωπικού και των ασθενών.